Kredyt obrotowy dla firm

Kredyt obrotowy dla firm. Dowiedz się o nim więcej

Kredyt obrotowy dla firm to narzędzie, po które chętnie sięgają przedsiębiorcy, aby sfinansować potrzeby wynikające z bieżącej działalności. Teoretycznie największe szanse na jego uzyskanie mają duże zakłady, ale w praktyce po spełnieniu wymogów bez większych problemów jest udzielany małym oraz mikrofirmom. Ten rodzaj pożyczki to praktyczne rozwiązanie pozwalające utrzymać stabilność finansową oraz w szybki sposób uzyskać pieniądze na niespodziewane wydatki lub realizowanie bieżącej strategii biznesowej.

Spis treści
Co to jest i jak działa?
Oprocentowanie
Opinie przedsiębiorców

Co to jest kredyt obrotowy dla firmy?

Przedsiębiorca do efektywnego prowadzenia firmy potrzebuje odpowiedniego zaplecza finansowego, a kredyt obrotowy pozwala na utrzymanie płynności w przypadku opóźnionych płatności od odbiorców, uzyskiwaniu niskich wpływów ze sprzedaży towarów lub usług albo sytuacji odwrotnej, gdzie w wyniku zwiększonego popytu należy uzupełnić znacząco stany magazynowe. To dobre rozwiązanie dla firm działających w branżach sezonowych takich jak budownictwo, turystyka czy rolnictwo. Pieniądze pozyskane z tego źródła można przeznaczyć na opłacenie bieżących kosztów prowadzenia biznesu jak faktury zakupu czy wynagrodzenia, zobowiązania publicznoprawne (podatki, opłaty ZUS) lub nagłe sytuacje, np. wymagalne kwoty na podstawie decyzji administracyjnych lub sądowych. Możliwość bieżącego dostępu do środków pozyskanych z kredytu, często okazuje się ratunkiem pozwalającym przetrwać trudny czas. Właśnie dlatego warto wiedzieć, na jakich zasadach udzielane jest tego typu wsparcie finansowe.

Jak to działa?

Kredyty obrotowe udzielane są zwykle na okres do 12 miesięcy, klasyfikuje się je więc jako zobowiązania krótkoterminowe. Natomiast w odpowiedzi na oczekiwania kredytobiorców instytucje finansowe umożliwiają podpisanie umowy nawet na okres 10 lat. Nie ma z góry narzuconego przeznaczenia środków – bank pozostawia w tej kwestii dowolność, podobnie jak i wyborze waluty kredytu. Kredyt obrotowy dla firm może mieć charakter odnawialny bądź nieodnawialny. Może zostać udzielony w rachunku bieżącym lub kredytowym. Kwota jest aktywna w momencie wyzerowania środków własnych na koncie, które po wykonanych operacjach obciążających będzie miało wartość ujemną. Natomiast każdorazowe uznanie rachunku automatycznie pokrywa saldo debetowe i powiększa kwotę możliwą do ponownego wykorzystania. Oznacza to wielokrotne spłaty i odnowienia przyznanego limitu aż do momentu zapadalności kredytu w terminie określonym w umowie, kiedy należy uregulować całość zadłużenia. Tego typu kredyty zwykle nie posiadają wyznaczonego harmonogramu spłat. Możliwą opcją na etapie uzgadniania warunków jest określenie comiesięcznej raty spłaty kredytu. Ponadto przedsiębiorca zobowiązany jest do uiszczania odsetek, które automatycznie są pobierane z konta na zakończenie cyklu rozliczeniowego. Oprocentowanie kredytu może zostać określone z góry wiadomą wartością procentową, taką samą przez cały okres obowiązywania umowy. lub ruchomą, zależną od aktualnych wskaźników rynkowych. Niektóre koszty kredytowe podlegają negocjacji. Jak widać zmiennych w kredycie obrotowym dla firm jest naprawdę wiele, ale to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, ponieważ umożliwia dopasowanie oferty do konkretnego przypadku.

Obliczenia kredytowe

Jakie oprocentowanie może mieć kredyt obrotowy dla firm?

Oprocentowanie kredytu obrotowego dla firm może zostać ustalone na podstawie stałej lub zmiennej stopy procentowej. Jej wartość jest sumą stawki WIBOR oraz marży, którą ustala bank, szacując ryzyko udzielenia kredytu, czyli ewentualnych problemów w spłacie – im jest ono wyższe, tym koszt kredytu będzie większy. Prognozując wpływy przychodów, przedsiębiorca może wybrać najkorzystniejszy dla niego niego termin naliczenia odsetek – miesięczny lub kwartalny. Odsetki kredytowe są kosztem dla firmy, co oznacza, że pobrana kwota może zostać ujęta w ewidencji księgowej, obniżając wartość dochodu, a tym samym i wysokość podatku należnego do wpłaty do urzędu skarbowego. W zależności od instytucji udzielającej pożyczki wysokość oprocentowania może wynieść maksymalnie do 10%. Warto sprawdzić, czy zostaną naliczone inne opłaty, jak prowizja przygotowawcza, prowizja za rozpatrzenie wniosku, marża, opłata za niewykorzystany limit lub wcześniejszą spłatę.

Od czego jeszcze może zależeć wysokość odsetek?

Wysokość kwoty odsetek bankowych będzie oczywiście zależna także od limitu przyznanego kredytu, a ten z kolei od zdolności kredytowej firmy. Oceniana jest ona na podstawie średnich miesięcznych przychodów. Analitycy bankowi na tej podstawie uprawdopodobnią terminowość spłaty kredytu i należnych opłat. Po udokumentowaniu odpowiednich wpływów kredytobiorcy może zostać przyznana kwota nawet 1 mln złotych bez zabezpieczenia, a w przypadku większych potrzeb, kredyt także zostanie uruchomiony za dodatkowym poręczeniem majątkowym.

Kto może otrzymać tego typu wsparcie finansowe i na jak długo?

Kryterium przychodów oznacza także, że środki mogą otrzymać firmy, które posiadają minimum roczny staż aktywnej działalności. Jednak po spełnieniu dodatkowych wymagań, mogą starać się o niego także jednostki nowo zarejestrowane. W zależności od potrzeb umowę kredytową można zawrzeć na stosunkowo krótki okres, z możliwością automatycznego przedłużenia czasu finansowania bez dodatkowych formalności nawet do 10 lat. Kredyt nie powinien być dużym obciążeniem dla przedsiębiorstwa, dlatego warto wybrać ofertę niegenerującą wysokich kosztów. W naszym serwisie znajdziecie kredyty z oprocentowaniem w wysokości 5,96%.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Przykładowe dokumenty, które należy przedłożyć do wniosku kredytowego: zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS, zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości lub potwierdzenia przelewów tych opłat, zeznania podatkowe dla celów podatku dochodowego za okres ostatnich dwóch lat, dokumenty finansowe za okres ostatnich dwóch lat lub jednego roku, wyciąg bankowy z rachunku bieżącego (z ostatniego roku), ewentualne opinie z innych banków, informujące o zaciągniętych zobowiązaniach i terminowości ich spłaty.

Jakie są opinie o kredycie obrotowym dla firm?

Aby podjąć ostateczną decyzję, warto również zapoznać się z opiniami o kredycie obrotowym dla firm. Uzyskanie wysokiej kwoty kredytu bez zabezpieczania majątkowego, niskie koszty oraz ograniczone do niezbędnego minimum formalności – to parametry najczęściej oceniane przy porównywaniu warunków tego typu pomocy finansowej.

Rekomendowane przez przedsiębiorców

Rekomendowane przez przedsiębiorców są oferty szyte na miarę, czyli uwzględniające indywidualne potrzeby i oczekiwania oraz spłatę zgodną z możliwościami. Dobre opinie o kredycie obrotowym dla firm wystawią właściciele, kiedy nie muszą dodatkowo pilnować terminów związanych z obsługą zobowiązania. Dlatego ważna jest automatyzacja, gdy operacje bankowe dokonują się w tle działalności, bez potrzeby angażowania dodatkowego czasu właściciela. Firmy chwalą sobie także dostosowanie i elastyczność podejścia kredytodawcy, który umożliwia podpisanie umowy i załatwienie formalności w dowolnym miejscu, gdzie dostępna jest osoba upoważniona do podpisania umowy.

Kredyt odnawialny dla firm jest dobrą opcją gwarantującą stabilność finansową w okresie niższych przychodów lub konieczności poniesienia wyższych wydatków. „Czas, to pieniądz” – dlatego właściciele firm zwracają uwagę na procedury związane z uzyskaniem kredytu i stopień akceptowalności ewentualnego zabezpieczenia majątkowego zobowiązania.