o-nas

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY


Najważniejsze informacje

 1. 1. Administratorem serwisu jest IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY IWONA KEMPA, NIP 8391308780, S. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, Polska; e-mail: [email protected], tel: 504-133-923, zwana dalej IPM/IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY.

 2. 2. IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY posiada uprawnienia pośrednika kredytowego i jest wpisany do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, numer wpisu: RPK002747

 3. 3. Użytkownikiem strony jest korzystająca z usług IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej także Klientem.

 4. 4. Konsumentem jest osoba fizyczna, która korzysta z usług IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową

 5. 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług.

 6. 6. Szczegółowe warunki realizacji usług określa niniejszy Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie usługi/produktu.

 7. 7. Niniejszy Regulamin nie reguluje współpracy, która zostanie nawiązana przez Użytkownika z bankami lub innymi instytucjami finansowymi. Warunki umowy pożyczki/kredytu czy też innych produktów/usług bankowych/pozabankowych regulują umowy zawierane bezpośrednio z tymi instytucjami.

 

Co mogę znaleźć na stronie ipm-kredyty.pl?

 1. 8. IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY w ramach serwisu ipm-kredyty.pl świadczy usługi:

 1. 1) analizy sytuacji finansowej Użytkownika w celu doboru właściwego rozwiązania finansowego,

 2. 2) składania za pośrednictwem IPM wniosków o produkty/usługi bankowe i/lub pozabankowe,

 3. 3) pośredniczenia i wspierania przy zawieraniu umów z instytucjami bankowymi/pozabankowymi i porównywania produktów bankowych i/lub pozabankowych udostępnianych przez instytucje finansowe współpracujące z IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY,

 4. 4) pośredniczenia i wspierania przy sprzedaży/zakupie nieruchomości.


Czy muszę płacić za usługi IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY?

 1. 9. Za usługi dot. pośredniczenia w doborze produktów/usług bankowych/pozabankowych Użytkownik strony nie ponosi żadnych opłat. Wynagrodzenie za pośrednictwo w doborze produktów IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY otrzymuje od instytucji bankowych/pozabankowych, co nie wpływa w żaden sposób na dobór dla Państwa odpowiedniego produktu/rozwiązania.

 2. 10. Za usługi dot. pośredniczenia w sprzedaży/zakupie/wynajmu nieruchomości mogą być naliczane opłaty. Wysokość wynagrodzenia każdorazowo będzie ustalana indywidualnie między Użytkownikiem a IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY.

 

Jak korzystać z serwisu w celu doboru usług/produktów bankowych/pozabankowych?

 1. 11. Aby rozpocząć korzystanie z naszych Usług należy wypełnić wniosek odnoszący się do konkretnego produktu/usługi bankowej/pozabankowej lub wypełnić prośbę o kontakt w celu pomocy w wyborze produktu/usługi bankowej/pozabankowej.

 2. 12. Wniosek należy uzupełnić danymi prawdziwymi i aktualnymi na dzień składania wniosku. Informujemy, że tylko podanie prawdziwych informacji pozwoli na udzielenie rzetelnej informacji zwrotnej odnoszącej się do możliwości uzyskania dostępu do określonych produktów/usług.

 3. 13. Informujemy, że informacja podana przez IPM nie jest decyzją wydawaną w indywidualnej sprawie. IPM nie wydaje decyzji w przedmiocie uzyskania kredytu/pożyczki czy innego produktu/usługi bankowej/pozabankowej.

 4. 14. Informacja przekazywana przez IPM stanowi wstępną niewiążącą informację potwierdzającą lub nie, możliwość uzyskania określonej oferty w danej instytucji finansowej. Dopiero dostarczenie wszelkich niezbędnych informacji oraz dokumentów pozwala na jednoznaczne podjęcie decyzji przez daną instytucję finansową.

 5. 15. W przypadku zmiany danych wskazanych we wniosku lub chęci modyfikacji danych z innych przyczyn po wysłaniu wniosku, a przed uzyskaniem informacji zwrotnej od IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY, zaleca się powiadomienie IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY o tej zmianie na adres email : [email protected]

 6. 16. Przed przesłaniem wniosku, Użytkownik musi zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować.

 7. 17. Wniosek Użytkownika może zostać usunięty lub pozostawiony bez rozpatrzenia w sytuacji gdy:

 1. 1) istnieje uzasadnione podejrzenie podania danych nieprawdziwych, nieaktualnych,

 2. 2) istnieje uzasadnione podejrzenie kradzieży tożsamości,

 3. 3) Użytkownik korzysta ze strony w sposób bezprawny, próbuje naruszyć zabezpieczenia stosowane przez Administratora serwisu,

 4. 4) Użytkownik złożył więcej niż jeden taki sam wniosek („zdublowanie wniosków”),

 5. 5) Użytkownik narusza prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej albo prawo do prywatności.

 1. 18. W przypadku usunięcia lub pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku mają Państwo prawo odwołania się od ww. decyzji składając reklamację w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.

 2. 19. IPM nie odpowiada za wszelkie i aktualność informacji podawanych przez instytucje bankowe/pozabankowe lub inne osoby zaangażowane w proces zakupu/sprzedaży nieruchomości.

Czy przysługuje mi prawo do rozwiązania lub odstąpienia od umowy?

 1. 20. W sytuacji gdy Użytkownik wysłał wniosek i uzna, że nie chce korzystać z usług IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY powinien o tym poinformować IPM NIERUCHOMOŚC KREDYTY. Po złożeniu prośby o usunięcie wniosku/nierozpatrywanie wniosku - wniosek zostanie niezwłocznie usunięty/pozostanie bez rozpatrzenia. Zasady przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, w tym zasady retencji danych opisane zostały w Polityce prywatności.

 2. 21. Informujemy, że rozwiązanie umowy pozostaje bez wpływu na ewentualne inne umowy zawierane za pośrednictwem IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY.

 3. 22. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/akceptacji Regulaminu. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w pkt 1 Regulaminu.

 4. 23. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Zasady wnoszenia reklamacji:

 1. 24. IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY dbają o to by dostarczać wysokiej jakości usługi.

 2. 25. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące świadczonych usług.

 3. 26. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY wskazany w pkt 1.

 4. 27. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 5. 28. IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.

 6. 29. IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY nie ponoszą odpowiedzialności za produkty/usługi podmiotów zewnętrznych, które zostaną wybrane przez Użytkowników.

 7. 30. W przypadku, gdy Państwa reklamacja nie zostanie wzięta pod uwagę albo w przypadku odpowiedzi negatywnej, są Państwo uprawnieni do złożenia skargi do Rzecznika Finansowego.

Warunki techniczne:

 1. 31. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika:

 1. 1) aktywnego konta poczty elektronicznej.

 2. 2) urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.

 1. 32. Z uwagi na to, że np. wyniki przeprowadzonej analizy lub informacje o produktach/usługach mogą być w formacie PDF*, doc*, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.

 2. 33. IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Postanowienia końcowe:

 1. 34.W ramach korzystania z usług IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 2. 35. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

 1. 1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

 2. 2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

 3. 3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo

 4. 4) skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr

 1. 36. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez konieczności powiadamiania użytkowników. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.

 2. 37. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. 38. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.Załącznik nr 1 do RegulaminuWZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: IPM NIERUCHOMOŚCI KREDYTY IWONA KEMPA, NIP 8391308780, S. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, Polska; e-mail: [email protected], tel: 504-133-923,

Odstępuję od umowy o świadczenie następującej usługi z dnia*… polegającej na*.....

Imię i nazwisko, adres konsumenta*Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data .........................................................

* uzupełnic