SŁOWNICZEK KREDYTOWY

Słowniczek

W tej sekcji znajdziesz wyjaśnienie wielu terminów i zagadnień
niezbędnych podczas korzystania z usług kredytowych lub leasingowych.

A B C D E F G H I
J K L M N O P R S
Ś T U V W X Y Z
Pokaż wszystkie
A B C D E F G H I J K L M
N O P R S Ś T U V W X Y Z
Pokaż wszystkie
Amortyzacja

Zmniejszenie wartości księgowej środka trwałego na skutek jego zużycia w trakcie normalnej eksploatacji i upływu czasu. Amortyzacja jest dokonywana poprzez odpisy amortyzacyjne, które stanowią koszt uzyskania przychodu. Przy leasingu operacyjnym amortyzacji dokonuje leasingodawca, przy umowie leasingu finansowego dokonuje leasingobiorca

Annuitetowe

Są obecnie najczęściej stosowane, są to raty uśrednione, których wysokość łączna jest stała, a w poszczególnych ratach zmienia się wysokość kapitału i odsetek

BIG

BIG - Biuro Informacji Gospodarczej instytucja gromadząca dane o nierzetelnych dłużnikach. Informacje do BIG mogą przekazywać podmioty, które mają zawartą z biurem stosowną umowę. Umieszczenie w BIG stanowi dla nierzetelnego dłużnika dolegliwość, gdyż w przypadku np. ubiegania się o kredyt, dostanie decyzję odmowną lub otrzyma kredyt na znacznie gorszych warunkach

BIK

BIK - Biuro Informacji Kredytowej. Uwaga Ważne twoja historia kredytowa ma wielkie znaczenie. Dobra historia kredytowa to wyższa ocena punktowa i większe prawdopodobieństwo, że masz lepsze warunki kredytowania

Całkowity Koszt Kredytu

Całkowity Koszt Kredytu - rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pozwala klientowi na łatwiejsze porównanie ofert banków, ponieważ oprócz oprocentowania uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu (np. prowizje) RRSO pełni rolę zestandaryzowanego miernika kosztu kredytu, który sprowadza oferty różnych banków do wspólnego mianownika. Pożyczający nie musi się zastanawiać, czy dla rzeczywistego kosztu kredytu ważniejsza jest wysokość oprocentowania, opłat, czy prowizji, ani jak bardzo na cenę wpływa harmonogram spłaty. Koszt jest wyrażony jedną liczbą, dzięki czemu porównanie różnych ofert jest proste: im ta liczba jest wyższa, tym oferta droższa. Banki, instytucje pożyczkowe i sklepy ze sprzedażą ratalną liczą wskaźnik RRSO dla niemal każdego kredytu, bo nakazują im to przepisy o kredycie konsumenckim

Dopuszczalna masa całkowita pojazdów (DMC)

Dopuszczalna masa całkowita pojazdów (DMC) - pojazdy, które dzielą się na te o DMC do 3,5 t. i powyżej 3,5 t.

Dostawca przedmiotu leasingu

Dostawca przedmiotu leasingu - podmiot – firma, od której finansujący kupuje przedmiot leasingu. W większości przypadków wyboru dostawcy dokonuje leasingobiorca i przejmuje on od firmy leasingowej po podpisaniu umowy wszelkie prawa z tytułu gwarancji i rękojmi. Może on dochodzić praw z tych tytułów w przypadku wad sprzętu bezpośrednio u dostawcy

Faktura Pro Forma

Faktura Pro Forma - jest wystawiana przed zawarciem właściwej transakcji. Dokument ten wystawiany jest przez dostawcę razem z ofertą lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do wykonania. Faktura Pro Forma jest w praktyce dokumentem, który wskazuje finansującemu leasingodawcy szczegóły dotyczące przedmiotu leasingu, jego wartość, dane dostawcy oraz dane korzystającego. Może być wystawiona na leasingobiorcę.

Hipoteka

Hipoteka - ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie) służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości.Oznacza to, iż zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego – może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.Docelowym zabezpieczeniem jest hipoteka. Tymczasowe (do czasu ustanowienia hipoteki) to: zazwyczaj ubezpieczenie kredytu, poręczenie, weksel itp.

Inne ubezpieczenia

Inne ubezpieczenia - od ryzyka utraty pracy Kredytobiorcy, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, polisa na życie i inne. Wszelkie formalności związane z tym zabezpieczeniem są dokonywane przez bank

Inne zabezpieczenia

Inne zabezpieczenia - np. zastaw na samochód, przewłaszczenie, a także poręczenie wekslowe lub cywilne, cesje umów itp

Kosztorys budowlany

Kosztorys budowlany - jest dokumentem przedstawiającym etapy realizacji inwestycji budowlanej. Potrzebny jest przede wszystkim do wyliczenia przybliżonych kosztów budowy, do określenia sumy pieniędzy, którą będziemy można przeznaczyć na realizację inwestycji

Kredyt Bankowy

Kredyt Bankowy - umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek

Kredyt budowlano-hipoteczny

Kredyt budowlano-hipoteczny - środki przeznaczone są na budowę domu przez osobę fizyczną, spółdzielnię lub dewelopera. Uruchamiany w całości lub transzach. Przy uruchomieniu w transzach odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty, a nie od całości przyznanej sumy. Do momentu uzyskania pozwolenia na zamieszkanie lub odbioru na podstawie protokołu ze spółdzielni spłacane są tylko odsetki bez kapitału. Do wniosku o kredyt załącza się kosztorys celem późniejszego rozliczenia wydatków na podstawie faktur

Kredyt Hipoteczny

Kredyt Hipoteczny - długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Udzielany najczęściej na budowę lub zakup nieruchomości. Środki przekazywane są na zakup domu, mieszkania własnościowego, spółdzielczego lub innej nieruchomości. Uruchamiany w całości. Bank przelewa kwotę kredytu na rachunek sprzedającego (np. dewelopera) na podstawie umowy kupna-sprzedazy

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny - (pożyczka konsolidacyjna, refinansowanie) – to rodzaj kredytu lub pożyczki przeznaczony na spłatę innych zobowiązań kredytowych. Konsolidacji podlega wiele rodzajów kredytów (gotówkowe, firmowe ,hipoteczne, samochodowe i inne).Podstawowym atutem konsolidacji jest zamiana kilku kredytów na jeden, na długoterminowy i często o niższym oprocentowaniu

LEASING

LEASING - jest to rodzaj umów cywilnoprawnych, które są korzystne ze względów podatkowych. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).

Leasing bezpośredni

Leasing bezpośredni - leasingodawca jest jednocześnie producentem przedmiotu leasingu

Leasing dewizowy (denominowany)

Leasing dewizowy (denominowany) - Rodzaj leasingu, w którym finansowanie następuje w walucie obcej Płatności realizowane są w złotówkach przeliczanych na walutę umowy według aktualnych kursów Występują najczęściej umowy leasingu denominowane w walutach EUR i USD

Leasing Finansowy

Leasing Finansowy - Sama rata odsetkowa i koszty amortyzacji mogą być wliczane do kosztów uzyskania przychodu Środek trwały objęty umową leasingową zostaje wprowadzony do stanu majątkowego firmy leasingobiorcy i sam dokonuje odpisów amortyzacyjnych Ostatnia rata wpłacana przez leasingobiorcę jest równoznaczna z przejęciem przedmiotu leasingowanego na własność przez leasingobiorcę Podatek VAT należy zapłacić w jednej racie przy przekazaniu przedmiotu do użytku

Leasing konsumencki

Leasing konsumencki - przeznaczony dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Produkt ten jest wciąż mało znany na rynku polskim, jest często bardziej korzystny niż kredyt samochodowy i łatwiej dostępny

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny - Najczęściej stosowany rodzaj umów leasingowych Pełna rata leasingowa, odsetkowa oraz kapitałowa, wlicza się w koszt uzyskania przychodu Środek trwały będący przedmiotem umowy stanowi własność leasingodawcy na czas trwania umowy Amortyzacja przedmiotu zostaje po stronie leasingodawcy Po spłacie ostatniej raty leasingobiorca ma prawo do wykupu, za ustaloną na początku kwotę lub rezygnacji z leasingowanego przedmiotu Podatek VAT od przedmiotu umowy jest rozłożony w czasie i płatny w ratach razem z ratami leasingowymi

Leasing pośredni

Leasing pośredni - przedmiot leasingu jest nabywany od producenta przez leasingodawcę i przekazywany do użytkowania leasingobiorcy

Leasing uproszczony

Leasing uproszczony - Odmiana leasingu operacyjnego lub finansowego, Charakteryzuje się minimalnymi wymaganiami formalnymi w stosunku do leasingobiorcy Składa on tylko dokumenty ewidencyjne firmy i oświadczenie o dochodach.

Leasing zerowy

Leasing zerowy - jest odmianą leasingu operacyjnego charakteryzująca się tym, że suma wszystkich opłat leasingowych jest równa cenie netto przedmiotu leasingu

Leasing Zwrotny

Leasing Zwrotny - Jest co raz bardziej popularnym źródłem finansowania działalności gospodarczej, Ma on na celu poprawę płynności finansowej firmy i uwolnienie zamrożonych środków finansowych Leasingobiorca odsprzedaje swój przedmiot, nieruchomość leasingodawcy, a następnie korzysta z niego na podstawie umowy leasingu

Leasingobiorca

Leasingobiorca - strona umowy leasingowej korzystająca, która użytkuje przedmiot leasingu. Leasingobiorcą może być każdy podmiot gospodarczy i osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

Leasingu lewarowy (refinansowy)

Leasingu lewarowy (refinansowy) - występuje głównie przy dużych wartościach transakcji, uczestniczą w nim trzy podmioty gospodarcze: leasingobiorca, leasingodawca i pożyczkodawca, najczęściej jest to bank udzielający leasingodawcy wsparcia finansowego z przeznaczeniem na sfinansowanie transakcji

Marża banku

Marża banku - ustalana indywidualnie przez każdy bank stanowi element konkurencyjności danej oferty kredytu hipotecznego stopa referencyjna jej podstawą są stawki procentowe dla pożyczek pieniężnych na rynku międzybankowym. Innymi słowy jest to oprocentowanie, po którym banki pożyczają sobie pieniądze
Marża banku - to składowa części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank. Marża banku to wartość, jaką bank zarabia udzielając kredytu

Miejsce eksploatacji leasingu

Miejsce eksploatacji leasingu - umowa leasingu często wskazuje miejsce prowadzenia działalności klienta leasingobiorcy, gdzie zamierza on wykorzystywać przedmiot leasingu

NBP Narodowy Bank Polski

NBP Narodowy Bank Polski - polski bank centralny w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP

Nieruchomość

Nieruchomość - część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności takich jak grunty, budynki trwale z gruntem związane, nieruchomości budynkowe lub części takich budynków jak lokale, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności

Nieruchomość lokalowa

Nieruchomość lokalowa - nieruchomość, która została wyodrębniona z nieruchomości gruntowej lub budynkowej w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu, który posiada księgę wieczystą lub zaświadczenie o samodzielności lokalu, jego przeznaczeniem jest prowadzenie działalności usługowo handlowej

Nieruchomość używana

Nieruchomość używana - nieruchomość zabudowana jak i lokal użytkowy, użytkowane przez okres dłuższy niż 5 lat

Nowa nieruchomość

Nowa nieruchomość - nieruchomość zabudowana jak i lokal użytkowy, użytkowana przez okres nie dłuższy niż 5 lat

Okres umowy leasingowej

Okres umowy leasingowej - czas trwania umowy, zależy od leasingobiorcy i od rodzaju przedmiotu leasingu, w przypadku umów leasingu operacyjnego nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji ruchomości (np. pojazdów które mają stawkę amortyzacji równą 20%, jest to okres 24 miesięcy)w, przypadku nieruchomości 10 lat

Oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie kredytu - jest podstawowym parametrem kosztu kredytu (stałe lub zmienne). W przypadku kredytów hipotecznych na oprocentowanie składają się dwa elementy:

Oprocentowanie stałe

Oprocentowanie stałe - oznacza, że przez cały okres kredytowania bank gwarantuje, iż nie ulegnie ono zmianie

Oprocentowanie zmienne

Oprocentowanie zmienne - jest stosowane prawie we wszystkich kredytach mieszkaniowych długoterminowych. Oprocentowanie kredytu jest podane w określonej wysokości na dzień zawierania umowy wraz ze sposobem i terminami jego zmiany

OWUL (ogólne warunki umowy leasingu)

OWUL (ogólne warunki umowy leasingu) - stosowane zapisy umowne dla całej grupy umów leasingowych zawieranych na podobnych zasadach. Zasady te mogą zawierać warunki korzystania z przedmiotu leasingu, obowiązki regulowania należności, wybór dostawcy, ubezpieczenie przedmiotu leasingu, sposoby rozwiązania lub zakończenia umowy, kary umowne, postępowanie w razie szkody, opłaty, odsetki i itp. zobowiązania.

Wierzyciel rzeczowy

Wierzyciel rzeczowy - może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Uprawniony z tytułu hipoteki to wierzyciel hipoteczny, natomiast właściciela nieruchomości obciążonej określa się mianem dłużnika hipotecznego. Hipoteka zabezpiecza jedną lub więcej wierzytelności, wynikających lub mogących wynikać z określonego stosunku prawnego. Wyjątkowo może zabezpieczać wierzytelności wynikające z więcej niż jednego stosunku, gdy służy zabezpieczeniu finansowania jednego przedsięwzięcia przez kilku wierzycieli

Wkład własny

Wkład własny - twoje środki możliwe do sfinansowania części inwestycji. Najczęściej banki określają minimum, które musi zostać wniesione. Udzielając kredytu bank chce uzyskać potwierdzenie, że druga strona jest w stanie zainwestować. Można okazać w różny sposób (w zadatku, w gotówce, w zakupie materiałów budowlanych)

Wpłata początkowa (udział własny, czynsz inicjalny)

Wpłata początkowa (udział własny, czynsz inicjalny) - jest to opłata leasingowa wnoszona przez leasingobiorcę przy zawarciu umowy leasingu operacyjnego (od 1% do 49%), stanowiąca w całości koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia u leasingobiorcy i będąca przychodem po stronie leasingodawcy, w przypadku leasingu finansowego jest spłatą wartości przedmiotu leasingu i nie jest kosztem uzyskania przychodu.

Zabudowana nieruchomość

Zabudowana nieruchomość - każdy grunt, na którym są jakiekolwiek zabudowania

Zakończenie umowy leasingu

Zakończenie umowy leasingu - leasingobiorca ma prawo w przypadku leasingu operacyjnego nabycia przedmiotu za cenę ustaloną w umowie leasingu lub przedłużenia umowy zgodnie z aktualną ofertą leasingodawcy w przypadku leasingu finansowego zawarcia umowy przeniesienia własności za symboliczną opłatę

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich - samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce. Misją Związku Banków Polskich jest „działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków”

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna - środki są przekazywane na dowolny cel (niekoniecznie związany z budową lub zakupem nieruchomości)

Prawo własności

Prawo własności - właścicielem przedmiotu leasingu jest leasingodawca. Leasingobiorca używa przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób określony w umowie. Prawo własności może zostać przeniesione dopiero po zakończeniu umowy, za cenę i na warunkach w niej określonych po uregulowaniu wszystkich należności przez leasingobiorcę wynikające z zakończonej umowy

Promesa leasingowa

Promesa leasingowa - decyzja o przyznaniu leasingu, formalne przyrzeczenie leasingodawcy do podpisania umowy leasingu na ustalonych warunkach, po spełnieniu przez leasingobiorcę wszelkich wymagań i warunków.

Protokół odbioru przedmiotu leasingu

Protokół odbioru przedmiotu leasingu - dokument, który stwierdza początek korzystania z przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę. Stwierdza on odebranie przedmiotu leasingu od leasingodawcy do korzystania

Przedmiot leasingu

Przedmiot leasingu - przedmiotem leasingu może być każda rzecz lub prawo majątkowe. Przeważnie dzielą się na obiekty konsumpcyjne, obiekty inwestycyjne i nieruchomości

Rata balonowa

Rata balonowa - dotyczy sposobu spłaty zaciągniętego zobowiązania kredytowego. Rata balonowa charakteryzuje się najczęściej ustaleniem spłat kapitałowo odsetkowych w ten sposób, iż w trakcie trwania okresu kredytowania płacone są płatności ratalne składające się tylko z części odsetkowej, a na koniec okresu kredytowania płatność ratalna składa się z części kapitałowej (równej zaciągniętemu zobowiązaniu) oraz ostatniej części odsetkowej. Rata balonowa nazywana jest też płatnością balonową

Rata kapitałowa leasingu

Rata kapitałowa leasingu - Część raty leasingowej przedstawiająca spłatę wydatków poniesionych przez firmę leasingodawcę na zakup przedmiotu leasingu. Umowa leasingu powinna zawierać informację, która część każdej z rat leasingowych stanowi spłatę kapitału

Rata Leasingu (czynsz leasingowy)

Rata Leasingu (czynsz leasingowy) - opłata miesięczna za korzystanie z przedmiotu leasingu, jaką w trakcie trwania umowy korzystający leasingobiorca płaci na rzecz firmy finansującej leasingodawcy raty przy umowie leasingu operacyjnego w całości stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy w umowie leasingu finansowego kosztem uzyskania przychodu jest tylko część odsetkowa raty

Rata odsetkowa leasingu

Rata odsetkowa leasingu - większa część raty leasingowej przewyższająca spłatę kapitału. Ta część zawiera koszt finansowania inwestycji ponoszony przez firmę leasingową (np. WIBOR) oraz marżę, która jest właściwym wynagrodzeniem dla leasingodawcy za finansowanie inwestycji

Raty malejące

Raty malejące - wysokość kapitału spłacanego co miesiąc jest stała, natomiast w związku ze zmniejszaniem się salda kredytu maleją raty odsetkowe, co w sumie daje zmniejszanie się całej raty

Raty rosnące

Raty rosnące - harmonogram spłaty kredytu jest ustalany tak, aby raty stanowiły na początku spłaty najmniejsze obciążenie i stopniowo rosły. Raty rosnące są obecnie bardzo rzadko stosowane

Samochód osobowy

Samochód osobowy - według prawa podatkowego samochód osobowy to każdy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób włącznie z kierowcą

Samochód societé

Samochód societé - samochód osobowy, posiadający homologację samochodu ciężarowego

Spread

Spread - różnica pomiędzy kursem kupna (wypłaty), a sprzedaży (spłaty) zaciągniętego kredytu walutowego

Stawki oprocentowania

Stawki oprocentowania - na wysokość oprocentowania składają się wskaźnik rynkowy (np. WIBOR) + marża banku. Często zdarza się, że bank opiera swoje oprocentowanie na stawkach ustalanych przez zarząd banku na podstawie sytuacji na rynku międzybankowym i sytuacji gospodarczej państwa. Stawka taka jest podawana jako łączna wartość zawierająca już marżę banku

Środki Trwałe

Środki Trwałe - są określone w przepisach podatkowych jako rzeczowe składniki majątkowe (ruchomości i nieruchomości). Środki trwałe powinno się amortyzować w okresach miesięcznych, o ile wartość ich nabycia przekracza 3.500,00 zł netto, a okres użytkowania przekracza 1 rok. Amortyzację środków o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł netto dokonuje się jednorazowo

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - ze względu na okres oczekiwania na wpis hipoteki, czyli ustanowienie głównego zabezpieczenia kredytu, bank umożliwia wcześniejsze jego uruchomienie pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia tymczasowego. Kończy się ono w momencie przedstawienia potwierdzenia wpisu hipoteki

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - niektóre banki zgadzają się na udzielenie kredytu, wtedy gdy nie masz odpowiedniego wkładu własnego. W takim przypadku wymagają jego ubezpieczenia, co zwiększa koszty kredytu i wysokość rat

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu - obowiązek ubezpieczenia pojazdu obciąża leasingobiorcę. Istnieje również możliwość ubezpieczenia sprzętu przez leasingodawcę na koszt leasingobiorcy. Ubezpieczenie może być wliczone w raty leasingowe

Ustawy o podatku dochodowym

Ustawy o podatku dochodowym - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

Wartość końcowa wykupu

Wartość końcowa wykupu (rezydualna) - jest ujęta w harmonogramie spłaty rat leasingowych lub wyrażona procentowo w umowie wartość wykupu środka trwałego po zakończeniu umowy leasingu wartość księgowa przedmiotu leasingu stanowi różnicę między wartością początkową przedmiotu leasingu, a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych

Wartość początkowa

Wartość początkowa - cena nabycia przedmiotu leasingu od leasingodawcy wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami związanym z tym nabyciem

Weksel

Weksel - papier wartościowy wystawiany przez dłużnika i upoważniający bank do domagania się zapłaty wynikającej z niego należności, gdy spełnione są określone przesłanki. W przypadku najczęściej stosowanego weksla in blanco kwota oraz inne elementy nie są od razu wpisywane na wekslu, lecz określane przez strony w deklaracji wekslowej

WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate)

WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) - roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Stopa ta, podobnie jak WIBOR, ustalana jest codziennie o godz. 11:00

Dlaczego warto nam zaufać?

1900 +

Zadowolonych klientów

18 +

Lat doświadczenia

150 mln+

Udzielonych kredytów

KNF

Nadzoruje nas KNF nr rejestru
RPK002747