Kredyty i leasing IPM

Słowniczek

W tej sekcji znajdziesz wyjaśnienie wielu terminów i zagadnień niezbędnych podczas korzystania z usług kredytowych lub leasingowych.

Skontaktuj się z nami:

telefon+48 504 133 923

mail[email protected]


Słownik kredytowy

Przedstawiamy słownik kredytowy, który ma na celu pomóc w zrozumieniu wszelkich zagadnień dotyczących kredytów.

Kredyt Bankowy - umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek

Kredyt Hipoteczny - długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Udzielany najczęściej na budowę lub zakup nieruchomości. Współpracujemy również z firmą Casino 22bet, która umożliwia naszym klientom nie zaciąganie kredytów i zarabianie pieniędzy za pomocą swoich sił grając w automaty na pieniądze. Środki przekazywane są na zakup domu, mieszkania własnościowego, spółdzielczego lub innej nieruchomości. Uruchamiany w całości. Bank przelewa kwotę kredytu na rachunek sprzedającego (np. dewelopera) na podstawie umowy kupna-sprzedaży

Kredyt budowlano - hipoteczny - środki przeznaczone są na budowę domu przez osobę fizyczną, spółdzielnię lub dewelopera. Uruchamiany w całości lub transzach. Przy uruchomieniu w transzach odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty, a nie od całości przyznanej sumy. Do momentu uzyskania pozwolenia na zamieszkanie lub odbioru na podstawie protokołu ze spółdzielni spłacane są tylko odsetki bez kapitału. Do wniosku o kredyt załącza się kosztorys celem późniejszego rozliczenia wydatków na podstawie faktur

Kosztorys budowlany - jest dokumentem przedstawiającym etapy realizacji inwestycji budowlanej. Potrzebny jest przede wszystkim do wyliczenia przybliżonych kosztów budowy, do określenia sumy pieniędzy, którą będziemy można przeznaczyć na realizację inwestycji

Pożyczka hipoteczna - środki są przekazywane na dowolny cel (niekoniecznie związany z budową lub zakupem nieruchomości)

Wkład własny - twoje środki możliwe do sfinansowania części inwestycji. Najczęściej banki określają minimum, które musi zostać wniesione. Udzielając kredytu bank chce uzyskać potwierdzenie, że druga strona jest w stanie zainwestować. Można okazać w różny sposób (w zadatku, w gotówce, w zakupie materiałów budowlanych)

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - niektóre banki zgadzają się na udzielenie kredytu, wtedy gdy nie masz odpowiedniego wkładu własnego. W takim przypadku wymagają jego ubezpieczenia, co zwiększa koszty kredytu i wysokość rat

Hipoteka - ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie) służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości

Oznacza to, iż zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego – może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

Docelowym zabezpieczeniem jest hipoteka. Tymczasowe (do czasu ustanowienia hipoteki) to: zazwyczaj ubezpieczenie kredytu, poręczenie, weksel itp.

Całkowity Koszt Kredytu - rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pozwala klientowi na łatwiejsze porównanie ofert banków, ponieważ oprócz oprocentowania uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu (np. prowizje) RRSO pełni rolę zestandaryzowanego miernika kosztu kredytu, który sprowadza oferty różnych banków do wspólnego mianownika. Pożyczający nie musi się zastanawiać, czy dla rzeczywistego kosztu kredytu ważniejsza jest wysokość oprocentowania, opłat, czy prowizji, ani jak bardzo na cenę wpływa harmonogram spłaty. Koszt jest wyrażony jedną liczbą, dzięki czemu porównanie różnych ofert jest proste: im ta liczba jest wyższa, tym oferta droższa. Banki, instytucje pożyczkowe i sklepy ze sprzedażą ratalną liczą wskaźnik RRSO dla niemal każdego kredytu, bo nakazują im to przepisy o kredycie konsumenckim

Wierzyciel rzeczowy - może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Uprawniony z tytułu hipoteki to wierzyciel hipoteczny, natomiast właściciela nieruchomości obciążonej określa się mianem dłużnika hipotecznego. Hipoteka zabezpiecza jedną lub więcej wierzytelności, wynikających lub mogących wynikać z określonego stosunku prawnego. Wyjątkowo może zabezpieczać wierzytelności wynikające z więcej niż jednego stosunku, gdy służy zabezpieczeniu finansowania jednego przedsięwzięcia przez kilku wierzycieli

Kredyt konsolidacyjny - (pożyczka konsolidacyjna, refinansowanie) – to rodzaj kredytu lub pożyczki przeznaczony na spłatę innych zobowiązań kredytowych. Konsolidacji podlega wiele rodzajów kredytów (gotówkowe, firmowe ,hipoteczne, samochodowe i inne)

Podstawowym atutem konsolidacji jest zamiana kilku kredytów na jeden, na długoterminowy i często o niższym oprocentowaniu

Dzieli się na:

 • konsolidacyjny hipoteczny (zabezpieczeniem jest hipoteka, udzielany na większe kwoty)
 • konsolidacyjny gotówkowy (krótsze terminy, wyższy koszt, udzielany jest na mniejsze kwoty)

Oprocentowanie kredytu - jest podstawowym parametrem kosztu kredytu (stałe lub zmienne). W przypadku kredytów hipotecznych na oprocentowanie składają się dwa elementy:

marża banku - ustalana indywidualnie przez każdy bank stanowi element konkurencyjności danej oferty kredytu hipotecznego stopa referencyjna - jej podstawą są stawki procentowe dla pożyczek pieniężnych na rynku międzybankowym. Innymi słowy jest to oprocentowanie, po którym banki pożyczają sobie pieniądze

Stawki oprocentowania - na wysokość oprocentowania składają się wskaźnik rynkowy (np. WIBOR) + marża banku. Często zdarza się, że bank opiera swoje oprocentowanie na stawkach ustalanych przez zarząd banku na podstawie sytuacji na rynku międzybankowym i sytuacji gospodarczej państwa. Stawka taka jest podawana jako łączna wartość zawierająca już marżę banku

Oprocentowanie zmienne - jest stosowane prawie we wszystkich kredytach mieszkaniowych długoterminowych. Oprocentowanie kredytu jest podane w określonej wysokości na dzień zawierania umowy wraz ze sposobem i terminami jego zmiany

Oprocentowanie stałe - oznacza, że przez cały okres kredytowania bank gwarantuje, iż nie ulegnie ono zmianie

Marża banku - to składowa części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank. Marża banku to wartość, jaką bank zarabia udzielając kredytu

Spread - różnica pomiędzy kursem kupna (wypłaty), a sprzedaży (spłaty) zaciągniętego kredytu walutowego

Raty Kredytów jest kilka rodzajów:

Annuitetowe - są obecnie najczęściej stosowane, są to raty uśrednione, których wysokość łączna jest stała, a w poszczególnych ratach zmienia się wysokość kapitału i odsetek

Malejące - wysokość kapitału spłacanego co miesiąc jest stała, natomiast w związku ze zmniejszaniem się salda kredytu maleją raty odsetkowe, co w sumie daje zmniejszanie się całej raty

Rosnące - harmonogram spłaty kredytu jest ustalany tak, aby raty stanowiły na początku spłaty najmniejsze obciążenie i stopniowo rosły. Raty rosnące są obecnie bardzo rzadko stosowane

Rata balonowa - dotyczy sposobu spłaty zaciągniętego zobowiązania kredytowego. Rata balonowa charakteryzuje się najczęściej ustaleniem spłat kapitałowo-odsetkowych w ten sposób, iż w trakcie trwania okresu kredytowania płacone są płatności ratalne składające się tylko z części odsetkowej, a na koniec okresu kredytowania płatność ratalna składa się z części kapitałowej (równej zaciągniętemu zobowiązaniu) oraz ostatniej części odsetkowej. Rata balonowa nazywana jest też płatnością balonową

 

Zabezpieczenia Kredytów:

 • Weksel - papier wartościowy wystawiany przez dłużnika i upoważniający bank do domagania się zapłaty wynikającej z niego należności, gdy spełnione są określone przesłanki. W przypadku najczęściej stosowanego weksla in blanco kwota oraz inne elementy nie są od razu wpisywane na wekslu, lecz określane przez strony w deklaracji wekslowej
 • Ubezpieczenie kredytu hipotecznego - ze względu na okres oczekiwania na wpis hipoteki, czyli ustanowienie głównego zabezpieczenia kredytu, bank umożliwia wcześniejsze jego uruchomienie pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia tymczasowego. Kończy się ono w momencie przedstawienia potwierdzenia wpisu hipoteki
 • Inne ubezpieczenia - od ryzyka utraty pracy Kredytobiorcy, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, polisa na życie i inne. Wszelkie formalności związane z tym zabezpieczeniem są dokonywane przez bank
 • Inne zabezpieczenia - np. zastaw na samochód, przewłaszczenie, a także poręczenie wekslowe lub cywilne, cesje umów itp

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Banki podają stawki oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakich są gotowe pożyczyć pieniądze innym bankom, o godz. 11:00 każdego dnia roboczego. Proces wyznaczania wartości WIBOR nazywany jest fixingiem WIBOR

WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) - roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Stopa ta, podobnie jak WIBOR, ustalana jest codziennie o godz. 11:00

BIK - Biuro Informacji Kredytowej. Uwaga Ważne - twoja historia kredytowa ma wielkie znaczenie. Dobra historia kredytowa to wyższa ocena punktowa i większe prawdopodobieństwo, że masz lepsze warunki kredytowania

BIG - Biuro Informacji Gospodarczej instytucja gromadząca dane o nierzetelnych dłużnikach. Informacje do BIG mogą przekazywać podmioty, które mają zawartą z biurem stosowną umowę. Umieszczenie w BIG stanowi dla nierzetelnego dłużnika dolegliwość, gdyż w przypadku np. ubiegania się o kredyt, dostanie decyzję odmowną lub otrzyma kredyt na znacznie gorszych warunkach

 

Centrum Informacji Gospodarczej powstało w wyniku porozumienia instytucji okołobankowych:

 • Związku Banków Polskich,
 • Biura Informacji Kredytowej S.A.
 • InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A

Podstawowymi zadaniami Centrów Informacji Gospodarczej (CIG) są:

 • informacja i edukacja w zakresie wykorzystywania informacji gospodarczej w działalności Przedsiębiorców
 • rola pozytywnej historii kredytowej dla Przedsiębiorców i osób fizycznych

Związek Banków Polskich - samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce. Misją Związku Banków Polskich jest „działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków”

NBP Narodowy Bank Polski - polski bank centralny w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP

Słownik Leasingowy

Podajemy najczęstsze znaczenia, które mogą pomóc w finansowaniu wszelkich inwestycji.

LEASING - jest to rodzaj umów cywilnoprawnych, które są korzystne ze względów podatkowych. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).

Leasing operacyjny:
Najczęściej stosowany rodzaj umów leasingowych

 • Pełna rata leasingowa, odsetkowa oraz kapitałowa, wlicza się w koszt uzyskania przychodu
 • Środek trwały będący przedmiotem umowy stanowi własność leasingodawcy na czas trwania umowy
 • Amortyzacja przedmiotu zostaje po stronie leasingodawcy
 • Po spłacie ostatniej raty leasingobiorca ma prawo do wykupu, za ustaloną na początku kwotę lub rezygnacji z leasingowanego przedmiotu
 • Podatek VAT od przedmiotu umowy jest rozłożony w czasie i płatny w ratach razem z ratami leasingowymi

Leasing Finansowy:

 • Sama rata odsetkowa i koszty amortyzacji mogą być wliczane do kosztów uzyskania przychodu
 • Środek trwały objęty umową leasingową zostaje wprowadzony do stanu majątkowego firmy leasingobiorcy i sam dokonuje odpisów amortyzacyjnych
 • Ostatnia rata wpłacana przez leasingobiorcę jest równoznaczna z przejęciem przedmiotu leasingowanego na własność przez leasingobiorcę
 • Podatek VAT należy zapłacić w jednej racie przy przekazaniu przedmiotu do użytku

Leasing Zwrotny:

 • Jest co raz bardziej popularnym źródłem finansowania działalności gospodarczej,
 • Ma on na celu poprawę płynności finansowej firmy i uwolnienie zamrożonych środków finansowych
 • Leasingobiorca odsprzedaje swój przedmiot, nieruchomość leasingodawcy, a następnie korzysta z niego na podstawie umowy leasingu

Leasing uproszczony:

 • Odmiana leasingu operacyjnego lub finansowego,
 • Charakteryzuje się minimalnymi wymaganiami formalnymi w stosunku do leasingobiorcy
 • Składa on tylko dokumenty ewidencyjne firmy i oświadczenie o dochodach.

Leasing dewizowy (denominowany):

 • Rodzaj leasingu, w którym finansowanie następuje w walucie obcej
 • Płatności realizowane są w złotówkach przeliczanych na walutę umowy według aktualnych kursów
 • Występują najczęściej umowy leasingu denominowane w walutach EUR i USD

Leasingu lewarowy (refinansowy):
występuje głównie przy dużych wartościach transakcji, uczestniczą w nim trzy podmioty gospodarcze: leasingobiorca, leasingodawca i pożyczkodawca, najczęściej jest to bank udzielający leasingodawcy wsparcia finansowego z przeznaczeniem na sfinansowanie transakcji

Leasing pośredni:
przedmiot leasingu jest nabywany od producenta przez leasingodawcę i przekazywany do użytkowania leasingobiorcy

Leasing bezpośredni:
leasingodawca jest jednocześnie producentem przedmiotu leasingu

Leasing zerowy:
jest odmianą leasingu operacyjnego charakteryzująca się tym, że suma wszystkich opłat leasingowych jest równa cenie netto przedmiotu leasingu

Leasing konsumencki:
przeznaczony dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Produkt ten jest wciąż mało znany na rynku polskim, jest często bardziej korzystny niż kredyt samochodowy i łatwiej dostępny

Leasingobiorca:
strona umowy leasingowej korzystająca, która użytkuje przedmiot leasingu. Leasingobiorcą może być każdy podmiot gospodarczy i osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

Przedmiot leasingu:
przedmiotem leasingu może być każda rzecz lub prawo majątkowe. Przeważnie dzielą się na obiekty konsumpcyjne, obiekty inwestycyjne i nieruchomości

Wartość początkowa:
cena nabycia przedmiotu leasingu od leasingodawcy wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami związanym z tym nabyciem

Wartość końcowa wykupu (rezydualna):

 • jest ujęta w harmonogramie spłaty rat leasingowych lub wyrażona procentowo w umowie wartość wykupu środka trwałego po zakończeniu umowy leasingu
 • wartość księgowa przedmiotu leasingu stanowi różnicę między wartością początkową przedmiotu leasingu, a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych

Promesa leasingowa - decyzja o przyznaniu leasingu, formalne przyrzeczenie leasingodawcy do podpisania umowy leasingu na ustalonych warunkach, po spełnieniu przez leasingobiorcę wszelkich wymagań i warunków.

Okres umowy leasingowej - czas trwania umowy, zależy od leasingobiorcy i od rodzaju przedmiotu leasingu, w przypadku umów leasingu operacyjnego nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji ruchomości (np. pojazdów które mają stawkę amortyzacji równą 20%, jest to okres 24 miesięcy)w, przypadku nieruchomości - 10 lat

Wpłata początkowa (udział własny, czynsz inicjalny):

 • jest to opłata leasingowa wnoszona przez leasingobiorcę przy zawarciu umowy leasingu operacyjnego (od 1% do 49%), stanowiąca w całości koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia u leasingobiorcy i będąca przychodem po stronie leasingodawcy,
 • w przypadku leasingu finansowego jest spłatą wartości przedmiotu leasingu i nie jest kosztem uzyskania przychodu.

Rata Leasingu (czynsz leasingowy):

 • opłata miesięczna za korzystanie z przedmiotu leasingu, jaką w trakcie trwania umowy korzystający - leasingobiorca płaci na rzecz firmy finansującej - leasingodawcy
 • raty przy umowie leasingu operacyjnego w całości stanowią koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy
 • w umowie leasingu finansowego kosztem uzyskania przychodu jest tylko część odsetkowa raty

Rata kapitałowa leasingu:

 • Część raty leasingowej przedstawiająca spłatę wydatków poniesionych przez firmę leasingodawcę na zakup przedmiotu leasingu.
 • Umowa leasingu powinna zawierać informację, która część każdej z rat leasingowych stanowi spłatę kapitału

Rata odsetkowa leasingu - większa część raty leasingowej przewyższająca spłatę kapitału. Ta część zawiera koszt finansowania inwestycji ponoszony przez firmę leasingową (np. WIBOR) oraz marżę, która jest właściwym wynagrodzeniem dla leasingodawcy za finansowanie inwestycji

Zakończenie umowy leasingu - leasingobiorca ma prawo w przypadku leasingu operacyjnego nabycia przedmiotu za cenę ustaloną w umowie leasingu lub przedłużenia umowy zgodnie z aktualną ofertą leasingodawcy w przypadku leasingu finansowego zawarcia umowy przeniesienia własności za symboliczną opłatę

Protokół odbioru przedmiotu leasingu - dokument, który stwierdza początek korzystania z przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę. Stwierdza on odebranie przedmiotu leasingu od leasingodawcy do korzystania

Prawo własności - właścicielem przedmiotu leasingu jest leasingodawca. Leasingobiorca używa przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób określony w umowie. Prawo własności może zostać przeniesione dopiero po zakończeniu umowy, za cenę i na warunkach w niej określonych po uregulowaniu wszystkich należności przez leasingobiorcę wynikające z zakończonej umowy

Dostawca przedmiotu leasingu - podmiot – firma, od której finansujący kupuje przedmiot leasingu. W większości przypadków wyboru dostawcy dokonuje leasingobiorca i przejmuje on od firmy leasingowej po podpisaniu umowy wszelkie prawa z tytułu gwarancji i rękojmi. Może on dochodzić praw z tych tytułów w przypadku wad sprzętu bezpośrednio u dostawcy

Faktura Pro Forma - jest wystawiana przed zawarciem właściwej transakcji. Dokument ten wystawiany jest przez dostawcę razem z ofertą lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do wykonania. Faktura Pro Forma jest w praktyce dokumentem, który wskazuje finansującemu - leasingodawcy szczegóły dotyczące przedmiotu leasingu, jego wartość, dane dostawcy oraz dane korzystającego. Może być wystawiona na leasingobiorcę.

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu - obowiązek ubezpieczenia pojazdu obciąża leasingobiorcę. Istnieje również możliwość ubezpieczenia sprzętu przez leasingodawcę na koszt leasingobiorcy. Ubezpieczenie może być wliczone w raty leasingowe

Amortyzacja - zmniejszenie wartości księgowej środka trwałego na skutek jego zużycia w trakcie normalnej eksploatacji i upływu czasu. Amortyzacja jest dokonywana poprzez odpisy amortyzacyjne, które stanowią koszt uzyskania przychodu. Przy leasingu operacyjnym amortyzacji dokonuje leasingodawca, przy umowie leasingu finansowego dokonuje leasingobiorca

Środki Trwałe - są określone w przepisach podatkowych jako rzeczowe składniki majątkowe (ruchomości i nieruchomości). Środki trwałe powinno się amortyzować w okresach miesięcznych, o ile wartość ich nabycia przekracza 3.500,00 zł netto, a okres użytkowania przekracza 1 rok. Amortyzację środków o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł netto dokonuje się jednorazowo

Samochód osobowy - według prawa podatkowego samochód osobowy to każdy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób włącznie z kierowcą

Samochód societé - samochód osobowy, posiadający homologację samochodu ciężarowego

Dopuszczalna masa całkowita pojazdów (DMC) - pojazdy, które dzielą się na te o DMC do 3,5 t. i powyżej 3,5 t.

Nieruchomość - część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności takich jak grunty, budynki trwale z gruntem związane, nieruchomości budynkowe lub części takich budynków jak lokale, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności

Nowa nieruchomość - nieruchomość zabudowana jak i lokal użytkowy, użytkowana przez okres nie dłuższy niż 5 lat

Nieruchomość używana - nieruchomość zabudowana jak i lokal użytkowy, użytkowane przez okres dłuższy niż 5 lat

Zabudowana nieruchomość - każdy grunt, na którym są jakiekolwiek zabudowania

Nieruchomość lokalowa - nieruchomość, która została wyodrębniona z nieruchomości gruntowej lub budynkowej w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu, który posiada księgę wieczystą lub zaświadczenie o samodzielności lokalu, jego przeznaczeniem jest prowadzenie działalności usługowo-handlowej

Miejsce eksploatacji leasingu - umowa leasingu często wskazuje miejsce prowadzenia działalności klienta leasingobiorcy, gdzie zamierza on wykorzystywać przedmiot leasingu

Ustawy o podatku dochodowym - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

OWUL (ogólne warunki umowy leasingu) - stosowane zapisy umowne dla całej grupy umów leasingowych zawieranych na podobnych zasadach. Zasady te mogą zawierać warunki korzystania z przedmiotu leasingu, obowiązki regulowania należności, wybór dostawcy, ubezpieczenie przedmiotu leasingu, sposoby rozwiązania lub zakończenia umowy, kary umowne, postępowanie w razie szkody, opłaty, odsetki i itp. zobowiązania.

Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, poz. 16, nr 93 z póź. zm.), mają one jedynie charakter orientacyjny i nie powinny być wykorzystywane w innych celach. Wiążące warunki udzielenia kredytu zostaną przedstawione przez właściwą instytucję finansową oraz Bank w trakcie zawierania umowyWypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą

Interesuje mnie kwota


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IPM Nieruchomości Kredyty (adres: UL.Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław) zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z poźn. zm.) w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub mailową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałem(am) poinformawana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak i również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez IPM Nieruchomości Kredyty (adres: UL.Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław) zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) oraz akceptuję warunki polityki prywatności

Dlaczego warto nam zaufać ?

JESTEŚMY OD 2001 ROKU NA RYNKU!

Kompleksowo pomagamy znaleźć odpowiedni kredyt lub leasing, który jest jednocześnie najlepszą ofertą.
Nie jesteśmy porównywarką. Nie traktujemy klienta jak PESEL lub NIP.Wiele milionów złotych to wartość uruchomionych przez nas kredytów i leasingów. Finansowanie zdobywamy dla klientów z różnych branż. Jesteśmy otwarci na każdą grupą zawodową (przedsiębiorców, pracowników w oparciu o umowę o pracę, rolników, przedstawicieli wolnych zawodów, emerytów).

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dzięki któremu mamy dużą wiedzę oraz szerokie kontakty. Współpracujemy z wieloma bankami i innymi instytucjami finansowymi co daje nam dużą możliwość dostosowania się do potrzeb klienta.

Stosujemy niekonwencjonalne rozwiązania z których niemożliwe staje się możliwe Jesteśmy także licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami z dużym dostępem do wielu nieruchomości.

Kredyty firmowe skrojone idealnie pod potrzeby Państwa działalności to podstawowa zasada jaką kierujemy się w naszej codziennej praktyce zawodowej. IPM Kredyty dla firm to pewność otrzymania pożyczki na najkorzystniejszych warunkach. Szybko wybierzemy ofertę spełniającą Państwa oczekiwania. Rozumiemy jak istotna jest dla właścicieli możliwość rozwoju własnych firm dlatego proponujemy kredyt, który pomoże wyprzedzić konkurencję na rynku. Wieloletnie doświadczenie oraz grono specjalistów to pewność, że nasze kredyty firmowe spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Nasi partnerzy

skontaktuj się z nami

IPM Kredyty, Nieruchomości

ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29
Centrum
50-078 Wrocław

+48 504 133 923

Odwiedź nasz profil:

Formularz kontaktowy

Interesuje mnie kwota

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Nr telefonu

Treść wiadomości

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności

Zgadzam się na przesyłanie informacji marketingowych, zgodnie z zasadami określonymi polityką prywatności

Zapisz się do Newslettera